Produkt dnia

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

E-gastro / Firma TECH-NO Sp. z o. o.

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu wyłącznie w systemie B2B  (firma do firmy), na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Firma TECH-NO Sp. z o.o. Lubasz, ul. Jarzębinowa 3, biuro: 64-700 Czarnków, ul. Zamkowa 8 , NIP: 7632144122, tel. +48 516 086 109, adres email: info@e-gastro.net .

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub wymagać przedpłaty bez konieczności uzasadniania.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep i lub po opłaceniu faktury Proforma.

5. Jedynym dokumentem sprzedaży obowiązującym w naszym sklepie internetowym jest faktura VAT.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm spedycyjnych.

2. Termin wysyłki towaru liczony jest od kolejnego dnia roboczego po zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient zgłasza ten problem do Sklepu pisemnie, opisując w sposób zrozumiały i dokładny owe niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie do 3 dni roboczych od momentu otrzymania informacji o niezgodności towaru z umową.

3. Gdy reklamacja jest uzasadniona i potwierdzona przez Sklep to są dwie drogi rozwiązania tej transakcji:

a) jednorazową obniżkę ceny tego towaru, który pozostaje u Klienta za jego zgodą z zastrzeżeniem, że po obniżce ceny Klient nie ma innych roszczeń do Sklepu z tytułu zakupu tego towaru w obniżonej cenie,

b) zwrot towaru do producenta/importera na koszt Klienta - po pisemnym potwierdzeniu przez producenta/importera otrzymania towaru następuje zwrot płatności pomniejszony automatycznie o 15% wartości opłaty manipulacyjnej.

Zwrotom podlegają wyłącznie towarów stokowych (magazynowych), NIE TE, REALIZOWANE W ODROCZONYM TERMINIE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE Klienta oraz wyłącznie te, które producent/importer zgodzi się przyjąć z powrotem. 

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji. Zdjęcia produktów są materiałem poglądowym i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Do transakcji dokonywanych w Sklepie NIE mają zastosowania przepisy ustawy o prawach konsumenta, ponieważ sprzedaż odbywa się w kanale B2B zgodnie z & 1 pkt. 1 niniejszego regulaminu. 

2. Prawo odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Firma TECH-NO Sp. z o.o. Lubasz, ul. Jarzębinowa 3, biuro: 64-700 Czarnków, ul. Zamkowa 8 , NIP: 7632144122, tel. +48 516 086 109, adres email: info@e-gastro.net.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.


3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie organizacji sprzedaży usług, a ich przetwarzanie następuje:
a) w celu realizacji usługi,
b) na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Sklepem a Klientem, jak również ze względu na właściwość świadczonych przez Sklep usług lub sposobu ich rozliczenia, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b) ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.


5. Dane osobowe zgromadzone przez Sklep mogą być także udostępnione:
a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.


6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Klienta:
a) nazwiska i imiona
b) numer telefonu
c) adres poczty elektronicznej e-mail
d) adres zamieszkania lub pobytu
e) adres do wysyłki
f) Numer Identyfikacji Podatkowej


7. Klient może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail również w celu wykorzystania go przez Sklep na potrzeby działań marketingowych i na przesyłaniu informacji handlowych dotyczących produktów i usług.


8. Sklep zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.


9. Klientom przysługuje prawo:
a) Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
b) Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
c) Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
d) Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
e) Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
f) Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
g) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
h) Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
i) Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
j) Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Po zakończeniu korzystania z usług o charakterze ciągłym przez Klienta, Sklep nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy przed dniem wysyłki zamówionego towaru.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl